Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình trồng rau an toàn theo qui trình VietGap tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. (ASSESSMENT ECONOMICAL EFFICIENCY OF SAFE VEGETABLE MODEL FOLLOWING VIETGAP PROCESS IN QUANG THANH COMMUNE, QUANG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2013
Tập: 51
Số: 3B
Trang: 323-328
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Nguyễn Phúc Khoa, Lê Ngọc Phương Quý
Đề tài liên quan: 0