Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Xây dựng các bản đồ dự báo tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Triển lãm Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2013
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Phúc Khoa, Lê Ngọc Phương Quý
Đề tài liên quan: 0