Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Application Geography Information System (GIS) to determine flooding area caused by sea levels rising in coastal area of Viet Nam. Case study in QuangNgan commune, Central Viet Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội nghị Khoa học tại Đại học Kysu - Nhật Bản
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2013
Tập:
Số:
Trang: 115,116
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Phúc Khoa, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Trường Hải Anh
Đề tài liên quan: 0