Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Một mô hình lập lịch nhóm trên mạng chuyển mạch chùm quang
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Báo cáo tại Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ VI về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin(FAIR) và đăng toàn văn trong Kỷ yếu(Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2013
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
Đề tài liên quan: 0