Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Mô hình sanctuary (chuôm) trong quản lý nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng và ven phá dựa vào cộng đồng
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tuyển tập Hội nghị đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ tại Việt Nam
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2009
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Hà Nam Thắng, Võ Điều, Trần Đình Minh, Nguyễn Văn Huệ, Tuấn, Lê Công, Bôn, Nguyễn Văn
Thuộc đề tài: 0