Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Kinh nghiệm từ một số mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở tỉnh Phú Yên
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo "Biến đổi khí hậu khu vực Miền Trung và Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp ứng phó" - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2013
Tập:
Số:
Trang: 63
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến
Đề tài liên quan: 0