Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: An Algorithm of Group Scheduling with Void Filling in OBS Core Nodes
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Advanced in Computer Science and its Applications, Lecture Notes in Electrical Engineering (ISI, IF=0.11)
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2014
Tập:
Số: 279
Trang: 107-114
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc (Chính), Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
Đề tài liên quan: 0