Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Xác định tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của một số nguyên liệu thức ăn giàu protein trên cá dìa Siganus guttatus (Bloch, 1787)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và phát triển, Trường đai học Nông nghiệp Hà Nội
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2013
Tập: 11
Số: 7
Trang: 987-995
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Lê Đức Ngoan
File đính kèm:
  1. Upload_10122013-tc_so_7.13_.pdf
Thuộc đề tài: 0