Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tỷ lệ tiêu hóa protein và axit amin của một số loại thức ăn trên cá dìa (Siganus guttatus)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2013
Tập: 22
Số: 229
Trang: 99-103
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Phạm Thị Hải Yến
Thuộc đề tài: 0