Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Study on the sorption of heavy metal ions from waste-water using the nanocomposites of chitosan and montmortllonite
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí International Symposium on Eco-materials processing and design
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1970
Tập:
Số:
Trang: 148-153
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Phạm Xuân Núi
Đề tài liên quan: 0