Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Xác định tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn thực vật trên cá Dìa (Siganus guttatus, Bloch 1787)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chuyên đề Nông Lâm Nghiệp Khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tháng 4/2014
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập:
Số:
Trang: 155-162
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Lê Đức Ngoan, Lê Văn Dân, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Lê Thị Thu An, Trần Thị Thu Sương
Thuộc đề tài: 0