Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của tôm rảo cái (Metapenaeus ensis de Haan, 1844) ở đầm phá Tam Giang.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chuyên đề Nông Lâm Nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tháng 4/2014
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập:
Số:
Trang: 144-148
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Hồ Thị Nghĩa
Đề tài liên quan: 0