Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effects of yeast extract and methyl jasmonate on the enhancement of solasodine biosynthesis in cell cultures of Solasodine hainanense Hance.
Tạp chí:
ISSN: 1314-6238, E-ISSN: 1314-6246
Tên tạp chí Journal of Bioscience and Biotechnology (1314-6238, E-ISSN: 1314-6246)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản PAISIJ KHILENDARSKI UNIV PLOVDIV
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2014
Tập: 3
Số: 1
Trang: 1-6
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Hữu Thuần Anh, An, Tôn Nữ Thùy, Khuyên, Lê Thị Minh
Thuộc đề tài: 0