Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Applicaion Geography Information System (GIS to determine Flooding area caused by sea level rising in Coastal area of Viet Nam. Case study in Quang Ngan commune, central Viet Nam.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kyoto regional Conference (Nhật Bản) – 9/2013
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2013
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Phúc Khoa, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Thị Lan Hương, Yukihiro Hirai (Komazawa university)
Đề tài liên quan: 0