Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Group Scheduling for MultiChannel in OBS Networks
Tạp chí:
ISSN: 1859-378X
Tên tạp chí REV Journal on Electronics and Communications
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập: 3
Số: 3–4
Trang: 134-137
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc (Chính), Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
Đề tài liên quan: 0