Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ước tính nhu cầu axit amin thiết yếu của cá trê lai giống (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) dựa vào protein lý tưởng
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập: 12
Số: 3
Trang: 372-378
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Lê Đức Ngoan, J E Lindberg
Đề tài liên quan: 0