Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng độ phì xã Hồng Hạ; huyện A Lưới; tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập: 43
Số: 43
Trang: 15-21
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Trần Thị Phượng, Lê Đình Huy, Phạm Gia Tùng, Lê Quỳnh Mai
Đề tài liên quan: 0