Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Cloning and characterization of a thermostable endo-arabinanase from Phanerochaete chrysosporium and its synergistic action with endo-xylanase
Tạp chí:
ISSN: 1615-7591
Tên tạp chí Bioprocess and Biosystems Engineering (1615-7591, E-ISSN: 1615-7605)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2013
Tập: 36
Số: 6
Trang: 677-685
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Saravanakumar Thiyagarajan, Yoon-E Choi, Dae-Hyuk Kim
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s00449-013-0891-9