Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Characterization of a recombinant bifunctional xylosidase/arabinofuranosidase from Phanerochaete chrysosporium
Tạp chí:
ISSN: 1389-1723
Tên tạp chí Journal of Bioscience and Bioengineering (1389-1723, E-ISSN: 1347-4421)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SOC BIOSCIENCE BIOENGINEERING JAPAN
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2013
Tập: 116
Số: 2
Trang: 152-159
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Thayumanavan Palvannan, Tae-Ho Kwon, Seung-Moon Park
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2013.02.004