Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Cloning and expression of putative beta-xylosidase B from Phanerochaete chrysosporium
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ sinh học
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2012
Tập: 10
Số: 4A
Trang: 785-791
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Seung-Moon Park
Thuộc đề tài: 0