Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng của các mô hình nông lâm kết hợp trên đất cát biển ở huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2014
Tập: 91B
Số: 3
Trang: 217 - 232
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Lê Quang Vĩnh (Chính), Ngô Thị Phương Anh, Ngô Tùng Đức, Nguyễn Duy Phong, Hoàng Dương Xô Việt
Đề tài liên quan: 0