Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The existence of unbounded closed convex sets with trivial recession cone in normed spaces
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Acta Mathematica Vietnamica (0251-4184, E-ISSN: 2315-4144)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER SINGAPORE PTE LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2016
Tập: 41
Số: 2
Trang: 277-282
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s40306-015-0131-2