Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN HÁN ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số: 6/2015
Trang: 37-45
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thị Phượng, Dương Quốc Nõn, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Phạm Gia Tùng, Lê Văn An
Đề tài liên quan: 0