Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của hạn hán đến năng suất lúa trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2015
Tập:
Số: 6/2015
Trang: 37-45
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thị Phượng, Dương Quốc Nõn, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Phạm Gia Tùng, Lê Văn An
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/archive/2