Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nội dung thảo luận và câu hỏi ôn tập trong chương trình giảng dạy Nhân học về giới
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm lồng ghép giới vào chương trình giảng dạy ở trường ĐH, CĐ"
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh (Chính), Nguyễn Chí Ngàn
Thuộc đề tài: 0