Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số giống lúa có khả năng chịu mặn tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2013
Tập: 85
Số: 7
Trang: 53-65
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Phan Thị Phương Nhi (Chính), Đàm Thị Huế
Thuộc đề tài: 0