Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thừa Thiên Huế Xuân 1975-40 năm xây dựng và phát triển, ISSN: 1859-2163.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Huế xưa&nay ISSN: 1859-2163.
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số: số 128 (3-4/2015),
Trang: tr. 40-47,
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)
Đề tài liên quan: 0