Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Châu bản triều Nguyễn là bằng chứng xác thực khẳng định chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số: số 2 (198)/2015
Trang: tr.63-68.
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)
Đề tài liên quan: 0