Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đạm Phương nữ sử- Nhà văn hoá tiên phong nửa đầu thế kỷ XX, Hội thảo khoa học Thừa Thiên Huế- Đất học và tài năng, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế, 12/11/2014, hội nghị có phản biện khoa học,
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: Kỷ yếu
Số:
Trang: 111-125
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)
Đề tài liên quan: 0