Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Di sản văn hoá Huế với du lịch-vấn đề bảo tồn và phát triển, Hội thảo khoa học Văn hoá Huế: đặc điểm lịch sử và vấn đề bảo tồn và phát triển, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế, 17/12/2014, hội nghị có phản biện khoa học,
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: Kỷ yếu
Số:
Trang: 270-281
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)
Đề tài liên quan: 0