Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Di sản Dương Văn An và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kinh tế-xã hội Đà Nẵng
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số: số 61/2015
Trang: 47-51
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đỗ Bang (Chính)
Đề tài liên quan: 0