Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ngoại giao công chúng Việt Nam: Đầy tiềm năng, nhiều thách thức
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 102
Số: 3
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lâm Vũ (Chính)
Đề tài liên quan: 0