Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Public diplomacy: Why it is rudimentary yet relevant to Vietnam's politics
Tạp chí:
ISSN: 1943-0779
Tên tạp chí Asian Politics and Policy (1943-0779, E-ISSN: 1943-0787)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2015
Tập: 7
Số: 3
Trang: 395-411
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lâm Vũ (Chính)
Đề tài liên quan: 0