Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tổng hợp và hoạt tính của xúc tác “giả dị thể” chứa phức cobalt-base Shiff
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T.3, S.2, 83-92 (ISSN 0866-7411)
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập: 3
Số: 2
Trang: 83-92
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Phạm Xuân Nui
Đề tài liên quan: 0