Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The liquid-phase oxidation reaction of p-xylene on “pseudo- heterogeneous” catalysts containing metal-Schiff base complexes
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế có phản biện khoa học. (23)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản .
Loại tạp chí Báo cáo khoa học
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2014
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Phạm Xuân Nui
Đề tài liên quan: 0