Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Điều chế dẫn xuất sulfate của polysaccharide chiết xuất từ lá Mãng cầu xiêm (Annona miricata) và khảo sát sự biến đổi hoạt lực kháng oxi hóa
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học trường Đại học Khoa học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập:
Số: 2
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính)
Đề tài liên quan: 0