Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Finite-time Stability and ℋ∞ Control of Linear Discrete-time Delay Systems with Norm-bounded Disturbances
Tạp chí:
ISSN: 0251-4184
Tên tạp chí Acta Mathematica Vietnamica (0251-4184, E-ISSN: 2315-4144)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER SINGAPORE PTE LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2016
Tập: 41
Số: 3
Trang: 481-493
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Lê Anh Tuấn (Chính), Vũ Ngọc Phát
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s40306-015-0155-7