Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Putative endoglucanase PcGH5 from Phanerochaete chrysosporium is a β-xylosidase that cleaves xylans in synergistic action with endo-xylanase
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Journal of Bioscience and Bioengineering (1389-1723, E-ISSN: 1347-4421)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SOC BIOSCIENCE BIOENGINEERING JAPAN
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2015
Tập: 119
Số: 4
Trang: 416–420
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Cu Le Nguyen, Jeong-Woo Seo, Dae-Hyuk Kim
Thuộc đề tài: 0