Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The impacts of climate change on the shoreline erosion in Quang Cong commune, Quang Dien district, Thua Thien Hue province
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), ISSN 0866-708X
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 53
Số: 3A
Trang: p.307-3
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Huy Anh (Chính), Đinh Thanh Kiên, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Nguyễn Thị Tằm, Hoàng Anh Vũ
Đề tài liên quan: 0