Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của tổ hợp lai PIC80 x F1(Landrace x Yorkshire) và PIC399 x F1(Landrace x Yorkshire) trong vụ Hè Thu tại Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 22
Số:
Trang: 83-91
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Lê Đình Phùng, Nguyễn Thị Anh Đào, Phùng Thăng Long, Ngô Mậu Dũng, Lê Lan Phương, Hoàng Ngọc Hảo, Phạm Khánh Từ
Đề tài liên quan: 0