Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tích hợp giáo dục môi trường trong chương trình âm nhạc Tiểu học
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội thảo khoa học "Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học"
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang: 43 - 49
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng, Nguyễn Thị Hiền Trang
Thuộc đề tài: 0