Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Sự thích nghi sinh sản của một số loài thực vật ngập nước
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tại chí Khoa học & giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2011
Tập:
Số: 04(20)/2011
Trang: 43-48
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng, Lê Thị Trễ
Thuộc đề tài: 0