Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của thức ăn lên men và enzyme phytaza đến khả năng tiêu hóa các chất dinh dưỡng và sự phát thải khí amoniac ở lợn thịt.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 1
Số: 1
Trang: 34-40
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Trần Thị Thu Hồng (Chính), Lê Văn An
Đề tài liên quan: 0