Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ứng dụng phương pháp tìm Clique cực đại vào tối ưu hoá lập lịch nhóm trên mạng chuyển mạch chùm quang
Tạp chí:
ISSN: 2588-1175
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2015
Tập: 106
Số: 07
Trang: 165-177
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc (Chính), Dương Phước Đạt, Nguyễn Chí Công, Võ Viết Minh Nhật
Đề tài liên quan: 0