Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Near-Optimal Algorithm for Group Scheduling in OBS Networks
Tạp chí:
ISSN: 2233-7326
Tên tạp chí ETRI Journal (1225-6463, E-ISSN: 2233-7326)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2015
Tập: 37
Số: 5
Trang: 1-9
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Nguyễn Hồng Quốc, Nguyễn Hoàng Sơn
Đề tài liên quan: 0