Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu sự tích lũy Nitơ và Phốt Pho trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 100
Số: 01
Trang: 197-204
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính), Lê Thị Thu An, Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Tử Minh, Nguyễn Khoa Huy Sơn
Thuộc đề tài: 0