Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tỷ lệ sống và thời gian biến thái ấu trùng cua xanh (Scylla serrata) giai đoạn Zoea đến Megalope
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 104
Số: 05
Trang:
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Đức Thành (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Phạm Thị Phương Lan
Đề tài liên quan: 0