Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Bước đầu nghiên cứu nuôi cấy cây Bảy lá một hoa (Paris polyphylla Smith) để sản xuất saponin
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi)
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 7
Số:
Trang: 5-11
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Trịnh Hữu Tấn, Nguyễn Đức Huy, Trần Minh Đức, Lê Mỹ Tiểu Ngọc
Đề tài liên quan: 0