Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Scheduling algorithm for user requirements on cloud computing base on deadline and budget constraints
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Tin học và Điều khiển học/Journal of Computer Science and Cybernetics (1813-9663)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2015
Tập: 1
Số: 3(31)
Trang: 231-243
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Hà (Chính), Nguyễn Thanh Bình
Đề tài liên quan: 0