Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Biến đổi văn hóa ẩm thực cư dân đầm phá Thừa Thiên Huế hiện nay
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội nghị Thông báo Dân tộc học 2015
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn (Chính)
Thuộc đề tài: 0