Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của chất kích kháng lên khả năng tích lũy asiaticoside trong tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (0866-8612)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2015
Tập: 31
Số: 4S
Trang: 44-49
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Thanh Giang (Chính)
Thuộc đề tài: 0